Кредитна спілка "Гарантія"

Код за ЄДРПОУ: 26157087
Телефон: (04741) 2-04-36
e-mail: garantiya2010@ukr.net
Юридична адреса: 7125710100 Україна, 20603 Черкаська область, Шполянський р-н, м. Шпола, вул. Лозуватська 60
 

ІНФОРМАЦІЯ КЛІЄНТУ

Інформація клієнту на виконання вимог ч. 2 ст. 12 Закону України
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ
 
1. ОСОБА, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ
А Найменування: кредитна спілка "Гарантія"
Місцезнаходження: вул. Лозуватська, буд. 60, м. Шпола, Шполянський р-н, Черкаської обл. 20603 Україна, 
Адреса електронної пошти кредитної спілки:garantiya2010@ukr.net
Код за ЄДРПОУ 26157087
Код території за КОАТУУ 7125710100 
 
Б Особа, яка надає посередницькі послуги: відсутня
В Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки:
Номер запису та дата державної реєстрації: № 1 020 120 0000 000277 від 13.08.2002р.
 
Г Інформація щодо включення кредитної спілки до державного реєстру фінансових установ:
Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: КС №446
Дата видачі Держфінпослуг Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: 27.07.2004 р.
 
Ґ Інформація щодо наявності в кредитної спілки права на надання відповідної фінансової послуги
 
ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ
Розпорядження Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 25.06.2015 № 1483 «Про видачу КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ "ГАРАНТІЯ" ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. Розпорядженням від 27.01.2017 № 162 Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) ліцензія на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки актуалізована шляхом зміни її назви на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме, на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення. Статус ліцензії: чинна, безстрокова.
 
НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 07.02.2017 № 238 «Про видачу КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ "ГАРАНТІЯ" ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)»
Статус ліцензії: чинна, безстрокова.
 
Д Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки у сфері фінансових послуг:
- Національний банк України, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, б. 9, тел. 0 800 505 240, електронна пошта: nbu@bank.gov.ua , веб-сайт https://bank.gov.ua
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601
 
2. ФІНАНСОВА ПОСЛУГА — ЗАГАЛЬНА СУМА ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ ТА ІНШИХ ВИТРАТ, ЯКІ ПОВИНЕН СПЛАТИТИ КЛІЄНТ, ВКЛЮЧНО З ПОДАТКАМИ, АБО ЯКЩО КОНКРЕТНИЙ РОЗМІР НЕ МОЖЕ БУТИ ВИЗНАЧЕНИЙ — ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ
 
В результаті отримання кредиту податки і збори за рахунок фізичної особи не сплачуються на підставі п. 165.1.29 ст. 165 Податкового кодексу України (далі - ПК) за умови виконання умов договору. 
При наданні коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками складатиметься з:
1) процентів за користування кредитом нарахованих в порядку передбаченому договором.
Кредитна спілка здійснює нарахування процентів за користування кредитами на підставі кредитних договорів в останній день кожного місяця та в день, визначений умовами укладеного з членом кредитної спілки договору. Нарахування процентів за договором кредиту відбувається за фактичний строк користування кредитом і починається з наступного дня після отримання членом кредитної спілки суми кредиту, а припиняється в день остаточного розрахунку за кредитом. Для цілей розрахунку процентів за кредитом використовується календарний рік. Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом
2) розмір наданого кредиту вказаного у договорі.
3) інші витрати на супровідні послуги, які підлягають сплаті на користь третіх осіб згідно з вимогами законодавства України відповідно до тарифів що визначаються в порядку передбаченому такими третіми особами на підставі договорів із позичальником або законодавства (страхові та податкові платежі, військовий збір, збори на обов’язкове державне пенсійне страхування , біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, платежі за послуги нотаріусів, пла’1’тежі оцінювачам, платежі за надання банківських послуг, платежі за послуги інших осіб.[1]
 У разі порушень умов договору позичальник на вимогу кредитної пілки сплачує неустойку; інфляційні нарахування та проценти згідно ст. 625 ЦКУ в порядку передбаченому законодавством та договором. 
 
ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ
 
В результаті залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок (далі — вклад (депозит)) податки і збори за рахунок фізичної особи не сплачуються на підставі п. 165.1.29 ст. 165 ПК.
В той же час, кредитна спілка виконує функцію податкового агента — утримує та сплачує (перераховує) до бюджету:
1) податок на доходи фізичних осіб — 18% від суми доходів у вигляді нарахованих (виплачених) процентів на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці (відповідно до п. 170.4 ст. 170 ПК);
2) військовий збір — 1,5% від суми доходів у вигляді нарахованих (виплачених) процентів на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці (згідно п.п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ ПК, тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про завершення реформи Збройних Сил України).
У податковому розрахунку не зазначається інформація про суми окремого банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунку, ощадного (депозитного) сертифіката, вкладу (депозиту) члена кредитної спілки у кредитній спілці, суми нарахованих процентів, а також відомості про фізичну особу — платника податку, якій нараховані такі доходи.
У разі дострокового розірвання договору вкладу (депозиту) та здійснення у зв’язку з цим перерахунку доходу у вигляді процентів за процентною ставкою, передбаченою умовами договору для таких випадків, кредитна спілка, як податковий агент, проводить перерахунок сум податку, утриманого з такого доходу.
Повернення надміру утриманих сум податку, що виникли внаслідок проведення такого перерахунку, здійснюється шляхом зменшення сум податку, що підлягають перерахуванню кредитною спілкою, як податковим агентом, за поточний та/або наступний податковий (звітний) місяць.
У разі перерахування вкладником внеску (вкладу) на депозитний рахунок на банківський рахунок кредитної спілки, може сплачуватись на користь банку комісія за розрахунково-касове обслуговування банку, у якому відкритий рахунок КС згідно тарифів що визначаються в порядку передбаченому законодавством та правилами надання послуг розміщеними на вебсайті банку. 
Інші збори,платежі та інших витрати, які повинен сплатити клієнт відсутні 
 
3. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
 
А Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг — право наявне згідно Договору про споживчий кредит.
Права на відмову від договору про надання фінансових послуг – залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитний рахунок не передбачене законодавством та договором.
 
Б Строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору
        Позичальник має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитись від цього договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про намір відмовитись від цього договору позичальник повідомляє кредитодавця у письмовій формі до закінчення чотирнадцятиденного строку. Якщо Позичальник подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від цього договору позичальник зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою цим договором. Позичальник не зобов’язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від цього договору. 
      Відмова від Договору є підставою для припинення договорів щодо супровідних  послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених Позичальником. Кредитодавець (якщо йому сплачувались платежі за договорами щодо супровідних  послуг) зобов’язаний повернути Позичальнику кошти, сплачені ним за такі супровідні  послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від Договору, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови Позичальника від Договору у порядку, визначеному законодавством.
Право на відмову від договору не застосовується щодо: договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів); споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від Договору -14 календарних днів з дня укладення договору.
 
В Мінімальний строк дії договору (якщо застосовується): мінімальний строк дії договору не застосовується.
Г Наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права на дострокове виконання договору, а також наслідки таких дій
 
Кредитний договір
      Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. 
          Позичальник зобов’язаний повідомити Кредитодавця про намір дострокового повернення кредиту.
      Якщо позичальник скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, кредитодавець зобов’язаний здійснити відповідне коригування зобов’язань споживача в бік їх зменшення та на вимогу споживача надати йому новий графік платежів. 
      Позичальник у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов’язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.
Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту. Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, пов’язану з достроковим поверненням споживчого кредиту.
      Дія Договору припиняється у випадку дострокового розірвання Договору в порядку, визначеному умовами Договору, в інших випадках передбачених законодавством.
Договір може бути достроково розірваний:
В судовому порядку   з підстав передбачених законодавством.
У разі дострокового повернення кредиту.
За взаємною згодою сторін, шляхом укладання додаткового договору. 
У випадку дострокового розірвання цього Договору Позичальник зобов’язаний сплатити Кредитодавцю всю суму несплаченого кредиту та нараховані проценти за фактичний строк користування кредитом, в день розірвання Договору.
 
Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок
 
Спілка зобов’язана видати Внесок на усну чи письмову вимогу Вкладника з урахуванням умов Договору.
У разі отримання Спілкою письмової вимоги Вкладника про повернення Внеску Спілка зобов'язана:
         - прийняти письмову вимогу шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої особи, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи Спілки;
         - зареєструвати письмову вимогу Вкладника про повернення Внеску згідно  з Положенням про документообіг, затвердженим Спілкою;
- виконати вимогу Вкладника  відповідно до умов  Договору ;
У разі неможливості виконання Спілкою вимоги Вкладника про повернення Внеску або його частини Спілка додатково до вимог абзацу першого цього пункту зобов’язана видати Вкладникові письмове повідомлення про невиконання (неналежне виконання) цієї вимоги із зазначенням: причини, дати видачі повідомлення, підпису уповноваженої особи, прізвища, імені та по батькові уповноваженої особи Спілки. 
Вкладник має право достроково в односторонньому порядку розірвати договір з дотриманням таких правил:
1) вкладник зобов’язаний повідомити кредитну спілку про свій намір достроково розірвати договір шляхом направлення письмового повідомлення про розірвання договору (вимоги про повернення внеску);
2) Нараховані проценти за  Внеском не перераховуються з початку дії  Договору;
3) кредитна спілка зобов’язана повернути вкладнику всі належні йому грошові кошти відповідно до умов договору упродовж 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня отримання повідомлення від вкладника про розірвання договору (вимоги про повернення внеску);
4) днем припинення нарахування процентів за внеском є день повернення Спілкою Внеску;
5)датою припинення дії Договору є дата повернення Внеску.
 
Ґ Порядок внесення змін та доповнень до договору
 
Договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок
Зміни та доповнення до  Договору вносяться шляхом підписання Сторонами  додаткового договору в письмовій формі.
Пропозиція про зміну істотних умов Договору (повідомлення) надсилається іншій Стороні листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення або вручається під особистий підпис Вкладнику чи представнику Спілки із відміткою про дату відправлення та отримання.
 Сторона Договору зобов’язана надати письмову відповідь на повідомлення протягом 10 робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис;
Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк передбачений Договором, пропозиція вважаються не прийнятою; 
Якщо Сторона Договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Спілки, в письмовій формі, протягом  10 днів з дня надання письмової відповіді
Кредитний договір
Будь-які пропозиції Кредитодавця про зміну умов Договору, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про споживче кредитування» та інших істотних умов здійснюються шляхом направлення Кредитодавцем Позичальнику повідомлення в такий спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення
Пропозиції про зміну істотних умов Договору, надаються у наступний спосіб та строки:
Пропозиція про зміну істотних умов Договору (повідомлення) надсилається іншій Стороні листом у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення або вручається під особистий підпис Позичальнику чи представнику Спілки із відміткою про дату відправлення та отримання. 
Сторона Договору зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис;  
Якщо Сторона договору погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцем знаходженням Спілки, в письмовій формі, протягом 10 днів з дня надання письмової відповіді.
Якщо Сторона Договору не погодилась із змінами або не надала відповідь у строк передбачений Договором, пропозиція вважається не прийнятою. 
Зміни до Договору вступають в дію з дня підписання додаткового договору. Всі зміни, доповнення та додатки до цього Договору, підписані обома Сторонами є його складовою і невід'ємною частиною.
 
Д Неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги
Тип процентної ставки — фіксована, не може бути збільшена кредитодавцем в односторонньому порядку. Збільшення фіксованої процентної ставки можливе виключно за письмової згоди позичальника.
 
4. МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
А Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг
1. Скарги споживачів фінансових послуг розглядаються кредитною спілкою в позасудовому порядку згідно Закону України “Про звернення громадян” за місцезнаходженням кредитної спілки.
2. Споживач фінансових послуг може звернутися із скаргою для позасудового розгляду згідно законодавства до:
- Національний банк України, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, тел. 0 800 505 240, електронна пошта: nbu@bank.gov.ua , веб-сайт: https://bank.gov.ua
Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601.
 
- Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) , адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, тел (044) 279-12-70, електронна пошта: info@dpss.gov.ua , веб-сайт: http://www.consumer.gov.ua ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ , тел.: 528-63-16; 528-92-42
 
- ГУ Держпродспоживслужби у Черкаськійобласті, місцезнаходження: 18000, Черкаськаобл., м. Черкаси, вул. Смілянська, 120, тел. (0472)630527 , веб-сайт www.cherk-consumer.gov.ua
 
Б Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства
Законодавством не передбачено наявність у кредитної спілки гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються при наданні фінансової послуги
 

1. Порядок взаємодії КС із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).

 

1. Взаємодія кредитодавця із споживачем може здійснюватися виключно шляхом:

1) безпосередньої взаємодії (телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі). Проведення особистих зустрічей можливе виключно з 9 до 19 години, за умови що особа, з якою здійснюється взаємодія, не заперечує проти проведення з нею зустрічі та попередньо надала згоду на особисту зустріч під час телефонної розмови або окрему письмову згоду на це. Місце і час зустрічі підлягають обов’язковому попередньому узгодженню;

2) надсилання текстових, голосових та інших повідомлень через засоби телекомунікації, у тому числі без залучення працівника кредитодавця шляхом використання програмного забезпечення або технологій;

3) надсилання поштових відправлень із позначкою "Вручити особисто" за місцем проживання чи перебування або за місцем роботи фізичної особи.

2. Під час першої взаємодії із споживачем, у рамках врегулювання простроченої заборгованості кредитодавець зобов’язаний повідомити:

1) своє повне найменування, номер телефону для здійснення зв’язку та адресу (електронну або поштову) для листування;

2) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює взаємодію із споживачем, або ім’я та індекс, за допомогою якого кредитодавець однозначно ідентифікують особу, яка здійснює взаємодію, або зазначення про використання для взаємодії програмного забезпечення або технології, якщо взаємодія здійснюється без залучення працівника кредитодавця.

3) правову підставу взаємодії;

4) розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, проценти за користування кредитом, розмір комісії та інших платежів, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту), розмір неустойки та інших платежів, що стягуються при невиконанні зобов’язання за договором про споживчий кредит або відповідно до закону.

3. Кредитодавець на вимогу споживача зобов’язаний протягом семи робочих днів після першої взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості (якщо інший строк не встановлено законом) надати документи, що підтверджують інформацію, зазначену у пункті 4, особисто або шляхом направлення листа на зазначену в договорі про споживчий кредит адресу (електронну або поштову), або в інший визначений таким договором спосіб.

Кредитодавець не має права за власною ініціативою повторно взаємодіяти із споживачем до моменту надання підтвердних документів.

Моментом надання відповідних підтвердних документів є будь-який із таких:

1) момент отримання кредитодавцем підтвердження направлення споживачу, підтвердних документів - у разі направлення таких документів електронною поштою;

2) 23 година 59 хвилин десятого робочого дня з дня направлення кредитодавцем рекомендованого поштового відправлення з описом вкладення, що містило відповідні підтвердні документи, або момент отримання повідомлення про вручення зазначеного поштового відправлення, якщо таке повідомлення отримано кредитодавцем раніше зазначеного 10-денного строку.

4. Кредитодавець зобов’язаний здійснювати у встановленому Національним банком України порядку фіксування кожної безпосередньої взаємодії із споживачем, за допомогою відео- та/або звукозаписувального технічного засобу з метою захисту правового інтересу учасників врегулювання простроченої заборгованості. Кредитодавець зобов’язаний попередити споживача про таке фіксування.

Кредитодавець зобов’язаний зберігати всі носії інформації, на яких зафіксовано взаємодію із споживачем (у тому числі за допомогою технічних засобів), протягом трьох років після такої взаємодії.

Кредитодавець можуть здійснювати обробку виключно персональних даних споживача, обов’язок з обробки яких покладений на нього законом, а також персональних даних, що містяться у матеріалах та даних, зібраних у процесі взаємодії при врегулюванні простроченої заборгованості.

Кредитодавцю при врегулюванні простроченої заборгованості забороняється здійснювати обробку таких даних про споживача:

1) щодо графіка його роботи;

2) щодо місця та часу відпочинку;

3) щодо поїздок у межах та за межі України;

4) щодо місця та часу зустрічі з рідними, друзями та іншими особами;

5) щодо інформації, розміщеної в соціальних мережах;

6) щодо стану здоров’я;

7) щодо політичних поглядів та релігійних переконань;

8) щодо членства у партіях та громадських об’єднаннях;

9) фото та відеоматеріалів із зображенням споживача, (крім випадків створення, зберігання, використання таких фото- та/або відеоматеріалів для виконання передбачених законодавством обов’язків, а також випадків створення, зберігання, використання таких фото- та/або відеоматеріалів на підставі письмової згоди споживача).

5. Кредитодавець, фізичні та юридичні особи, залучені на договірних засадах кредитодавцем, до безпосередньої взаємодії із споживачем, зобов’язані дотримуватися вимог щодо взаємодії із споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки).

Кредитодавцю, фізичним та юридичним особам, залученим на договірних засадах кредитодавцем, до безпосередньої взаємодії із споживачем, при врегулюванні простроченої заборгованості забороняється:

1) здійснювати дії, що зазіхають на особисту гідність, права, свободи, власність споживача, ставлять під загрозу життя, здоров’я, ділову репутацію споживача, а також використовувати погрози, шантаж, вчиняти інші незаконні (неправомірні) дії стосовно нього;

2) вводити споживача, в оману щодо:

а) розміру, характеру та підстав виникнення простроченої заборгованості, а також наслідків, що настануть для споживача, у разі невиконання умов договору про споживчий кредит;

б) передачі питання про погашення простроченої заборгованості на розгляд суду, можливості застосування до боржника заходів адміністративного і кримінального переслідування;

в) належності кредитодавця, фізичних та юридичних осіб, залучених на договірних засадах кредитодавцем, до безпосередньої взаємодії із споживачем,  до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

3) з власної ініціативи взаємодіяти із споживачем, у період з 20 до 9 години, а також у вихідні, святкові і неробочі дні;

4) взаємодіяти із споживачем більше двох разів на добу, крім випадків додаткової взаємодії за його власною ініціативою. Взаємодія за допомогою засобів зв’язку вважається такою, що відбулася, якщо в результаті такої взаємодії особі передано змістовну інформацію про розмір простроченої заборгованості (розмір кредиту, проценти за користування кредитом, розмір комісії та інших платежів, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту), порядок її погашення, розмір неустойки та інших платежів, що стягуються у разі невиконання зобов’язань за договором про споживчий кредит або відповідно до закону;

5) приховувати інформацію про номер контактного телефону, з якого здійснюється дзвінок або надсилається повідомлення споживачу, про поштову адресу або адресу електронної пошти, з якої надсилається повідомлення, про відправника поштового або електронного повідомлення;

6) використовувати функцію (сервіс) автоматичного додзвону до споживача, протягом більше 30 хвилин на добу;

7) використовувати на конвертах або повідомленнях, що надсилаються споживачу, зображення, що можуть бути сприйняті як такі, що містять погрозу, розміщувати на конвертах або повідомленнях відомості, що прямо чи опосередковано вказують на наявність заборгованості, використовувати написи "виконавчий документ", "рішення про стягнення", "повідомлення про виселення" тощо, а також найменування органів державної влади, у тому числі осіб, які здійснюють повноваження у сфері примусового виконання рішень;

8) будь-яким чином повідомляти третіх осіб (крім осіб, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію) про заборгованість споживача або здійснювати взаємодію з цими особами таким чином, щоб їм стала відома або могла стати відомою інформація про заборгованість споживача, крім випадків взаємодії з особою, стосовно якої споживач надав згоду на передачу їй інформації про наявність простроченої заборгованості, а також інших випадків, передбачених законом;

9) вимагати від споживача, а також його роботодавця та/або інших осіб прийняти на себе зобов’язання щодо простроченої заборгованості, якщо інше не передбачено договором про споживчий кредит або законом;

10) вчиняти дії, що завдають шкоду репутації, у тому числі діловій репутації, споживача, або погрожувати вчиненням таких дій;

11) вимагати погашення заборгованості в інший спосіб, ніж передбачено договором про споживчий кредит або законом;

12) за власною ініціативою будь-яким чином взаємодіяти із споживачем, якщо споживач письмово, шляхом надання всіх належним чином оформлених підтвердних документів, повідомив, що його інтереси при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його представник;

13) проводити особисті зустрічі із споживачем, без попередження

 <